Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2007

ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Α) ΓΕΝΙΚΑΆρθρο 1. Σύσταση-Επωνυμία.
Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί συστατικό στοιχείο του πολιτισμού. Για το λόγο αυτό και επειδή η φύση για πρώτη φορά στην ιστορία της αντιμετωπίζει τέτοιας έκτασης απειλές, οφειλόμενες κυρίως στην εκτός ελέγχου εκβιομηχάνιση των ανθρώπινων κοινωνιών, στο κυνήγι του υπερβολικού κέρδους, στον υπερπληθυσμό, στη συγκέντρωση των ανθρώπων σε τεράστια αστικά κέντρα, στις εκρηκτικές ανισότητες ανάμεσα σε φτωχά και πλούσια έθνη, στον πόλεμο, και με δεδομένο ότι οι πόροι της γης είναι πεπερασμένοι με αποτέλεσμα η υπερεκμετάλλευση τους να οδηγεί στην υπονόμευση του μέλλοντος της ανθρωπότητας, και επειδή η υπεράσπιση του περιβάλλοντος αποτελεί καθήκον των πολιτών που απορρέει από την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό τους αλλά και από το Σύνταγμα του κράτους, ιδρύουμε Σύλλογο με έδρα το Χαϊδάρι και υπό την επωνυμία «Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου», χάριν δε συντομίας εκφραζόμενο με τα πρώτα γράμματα «ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ».
Άρθρο 2. Έδρα.Έδρα του Συλλόγου είναι το Χαϊδάρι και χώρος δραστηριοτήτων όλος ο κόσμος.
Άρθρο 3. α) Γενικοί και β) Ειδικοί Σκοποί.α) Οι Γενικοί Σκοποί του Συλλόγου είναι:1. Η προστασία του τοπίου, του φυσικού, πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος, από κάθε ενέργεια ή παράλειψη οποιουδήποτε ανθρώπινου παράγοντα που συνεπάγεται την υποβάθμιση, την επιβάρυνση, τη ρύπανση και την αλλοίωσή του, σε βάρος της υγείας, της καλαισθησίας, της πολιτιστικής παράδοσης και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.
2. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και την αντιμετώπισή τους.
3. Η ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και των φορέων τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για έργα με περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσα από την πλήρη ενημέρωσή τους.
4. Η ανάδειξη και προστασία των στοιχείων της φυσικής κληρονομιάς καθώς και των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων.
5. Η διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς (χλωρίδας, πανίδας, φυσικού τοπίου, εδάφους, νερού, αέρα, θάλασσας, φυσικών πόρων) και των θεμελιωδών οικολογικών λειτουργιών, των συστημάτων και της αναπαραγωγικής τους ικανότητας, απαραίτητων για τη συνέχιση της ζωής και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων.
6. Η ενημέρωση του κοινού, η λήψη μέτρων και η συμμετοχή στην εφαρμογή προγραμμάτων για την ορθολογική και επιστημονική διαχείριση των πάσης φύσεως αποβλήτων, τον διαχωρισμό τους, την υλοποίηση μεθόδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας τους, ώστε να λαμβάνονται από αυτά πρώτες ύλες και ενέργεια..
7. Η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών (πεζών και οχημάτων) στην πόλη και η διάδοση της αντίληψης για την καθιέρωση ήπιων μέσων κυκλοφορίας.
8. Η προώθηση της ιδέας για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και η προβολή της χρησιμότητας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
9. Η προβολή των βιολογικών προϊόντων και η προστασία του καταναλωτή από την αισχροκέρδεια και τα μεταλλαγμένα τρόφιμα.
10. Η υπεράσπιση των άρθρων 24, 100 και 117 του Συντάγματος και κάθε φιλοπεριβαλλοντικού και φιλοδασικού νόμου.
11. Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων πληροφόρησης και εκπαίδευσης του κοινού σε ζητήματα ζωοφιλίας, υιοθεσίας και συμπεριφοράς προς αδέσποτα ή μη ζώα συντροφιάς. Δραστηριοποίηση για την προστασία τους.
12. Η ανύψωση του πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου των μελών του και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους ως οργανικών και ενεργών μελών του κοινωνικού συνόλου.
13. Η εκπόνηση μελετών και η υλοποίηση προγραμμάτων που σκοπό έχουν την ενημέρωση του κοινού και την λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάστασή του από βλαπτικές επεμβάσεις, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, ή με άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
14. Η με κάθε μέσο προάσπιση της ειρήνης στον κόσμο.
15. Η διάδοση της αγάπης προς τη φύση.
16. Η συνεργασία και η κοινή δράση με άλλους συλλόγους και φορείς με κοινούς στόχους. Για την διευκόλυνση και την προώθηση των γενικότερων και ειδικών σκοπών του συλλόγου συμμετέχουμε σε Ομοσπονδίες, Δίκτυα Πολιτών, Επιτροπές Αγώνα, Διεθνείς Οργανισμούς κτλ. με οικολογικό, περιβαλλοντικό, φυσιολατρικό, αθλητικό κτλ χαρακτήρα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμμετέχουμε: Στο Παναττικό Δίκτυο Κινημάτων Πόλης και Ενεργών Πολιτών, στον Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Οργανισμό Friend of Nature (Φίλοι της Φύσης), στο Παγκόσμιο – Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ και άλλες ομοειδείς οργανώσεις.
17. Η βασική φιλοσοφία μας είναι: «Οι άνθρωποι, η φύση και ο πολιτισμός πάνω από τα κέρδη».
Β) Οι ειδικοί Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1. Η συμβολή στην αποτελεσματική διαχείριση και προστασία του Ποικίλου Όρους από καταπατήσεις, οικοπεδοποίηση, εναπόθεση μπαζών και απορριμμάτων, πυρκαγιά, καθώς και η διαφύλαξή του χαρακτήρα του ως βουνού και ως κοινωνικού αγαθού. Ειδικότερα:
o Η προστασία του βουνού από επεκτάσεις σχεδίων πόλεων, διανοίξεις περιφερειακών ή άλλων δρόμων (εκτός των δασικών), κατασκευή κτιρίων, εγκατάσταση μεγάλων ψυχαγωγικών και εμπορικών ή «ψυχαγωγικών» μονάδων ( village, mall, μεγάλα γήπεδα ποδοσφαίρου κτλ).
o Η συμβολή στη δενδροφύτευση του βουνού και στην ανάδειξη της ομορφιάς του.
o Η διάνοιξη και συντήρηση πραγματικών – και όχι κατ΄ όνομα - μονοπατιών με βάση τα δασικά και ορειβατικά πρότυπα.
2. Η διάσωση των ελεύθερων χώρων των Στρατοπέδων Χαϊδαρίου. Ειδικότερα:
o Η προάσπιση από τον κατακερματισμό και τη «σαλαμοποίηση» του χώρου.
o Η απόκρουση σχεδίων από οποιονδήποτε φορέα και εάν προέρχεται που επιβαρύνουν με τσιμέντο και κτίρια.
3. Η ανάδειξη της ακτής Σκαραμαγκά.
4. Η προστασία των κατοίκων της πόλης μας από την ηχορύπανση, την οπτική ρύπανση (π.χ. διαφημιστικές πινακίδες).
5. Η διάσωση όσων ελευθέρων χώρων έχουν παραμείνει στην πόλη.
Άρθρο 4. Μέσα.Η πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών μπορεί να επιτευχθεί από το Σωματείο με τα πιο κάτω μέσα:
1. Με την υπόδειξη-παρέμβαση στις αρμόδιες αρχές κάθε μέτρου για την προστασία, βελτίωση και επέκταση του φυσικού περιβάλλοντος.
2. Με παραστάσεις και υποβολή υπομνημάτων σε κάθε αρμόδιο φορέα, καθώς και άσκηση προσφυγών και άλλων ενδίκων μέσων κατά πράξεων διοικητικών αρχών.
3. Με την έκδοση εφημερίδας, περιοδικού κτλ αφορούν το περιβάλλον, τη φύση, τον πολιτισμό.
4. Με την οργάνωση εκδρομών σε ενδιαφέροντες τόπους του εσωτερικού και εξωτερικού και γενικά στο ύπαιθρο και με την άσκηση της πεζοπορίας, ορειβασίας, αναρρίχησης, χιονοδρομίας, σπηλαιολογίας, κολύμβησης, αθλοπαιδιών κλπ., που στοχεύουν στην γνωριμία της φύσης και τη δημιουργία θετικών αισθημάτων προς αυτήν.
5. Με τη διοργάνωση σεμιναρίων, εορτών, περιηγήσεων, κατασκηνώσεων, ομιλιών, διαλέξεων, εκθέσεων και καλλιτεχνικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
6. Με τη μελέτη της ιστορίας, της λαογραφίας, της λαϊκής τέχνης και των εθίμων της χώρας.
7. Με την εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των προαναφερθέντων σκοπών με την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται η ανεξαρτησία του Συλλόγου.
8. Με την ίδρυση γραφείου και εντευκτηρίου για τα μέλη.
9. Με τη δημιουργία διαφόρων ειδικών τμημάτων, ανάλογα με το ενδιαφέρον των μελών.
10. Με τη μελέτη και οργάνωση κάθε άλλου μέσου που προάγει τους σκοπούς του Συλλόγου.
Β) ΜΕΛΗ
Άρθρο 5. Μέλη.
1. Η δύναμη του Σωματείου αποτελείται από τα μέλη τα οποία διακρίνονται σε : Α) Ιδρυτικά Β) Επίτιμα Γ) Τακτικά .
2. Η ιδιότητα του μέλους ορίζεται ως εξής : Α) Ιδρυτικά είναι τα μέλη που ίδρυσαν τον Σύλλογο Β) Επίτιμα ανακηρύσσονται τα μέλη τιμής ένεκεν για την ξεχωριστή προσφορά τους στον Σύλλογο. Γ) Τακτικά θεωρούνται τα μέλη που έχουν ενεργή δράση μέσα στις ομάδες δράσης του Συλλόγου.
3. Μόνο τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
4. Τα επίτιμα δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δικαιούνται όμως να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου αλλά με δικαίωμα λόγου. Τα επίτιμα ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 6. Ποιοι εγγράφονται.
Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται άτομα αδιακρίτως φύλου, χρώματος, καταγωγής, κατοικίας και διαμονής που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρης συμφωνία των μελών με τους Γενικούς και Ειδικούς σκοπούς του Συλλόγου, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 (α/β) και η συμμετοχή τους για την προώθηση, προβολή, διεκδίκηση και υλοποίησή τους. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την εγγραφή.
Διευκρινίζεται ότι η έδρα του συλλόγου είναι το Χαϊδάρι. Στο σύλλογο δύναται να εγγραφούν ως μέλη του και από άλλες πόλεις, με την προϋπόθεση ότι συμφωνούν με το καταστατικό του και ιδιαίτερα με τους Γενικούς και Ειδικούς σκοπούς (αρ.3).

1 σχόλιο:

christos είπε...

pws ginomai melos tou oikopolis?