Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Φλωρεντία 10+10/ FIRENZE 10+10: Συνάντηση κινημάτων και ακτιβιστών 8-11/11/2012 για το σχεδιασμό και συντονισμό ενός νέου χάρ­τη της πο­λι­τι­κής α­νυ­πα­κοής σε μια ε­ντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κή Ευ­ρώ­πη

Από την έναρξη των εργασιών 8/11/2012

Για μια ε­ναλ­λα­κτι­κή διέ­ξο­δο α­πό την κρί­ση του νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού

Πά­νω α­πό τρεις χι­λιά­δες α­κτι­βι­στές α­πό 200 πε­ρί­που ορ­γα­νώ­σεις, συλ­λό­γους, συν­δι­κά­τα και κοινωνι­κά κι­νή­μα­τα α­πό την Ευ­ρώ­πη θα ε­πι­στρέ­ψουν με­τά α­πό δέ­κα χρό­νια στη πό­λη του Μα­κια­βέ­λι, για να συ­να­ντη­θούν α­πό τις 8 έως τις 11 Νο­εμ­βρίου στη «Φλω­ρε­ντία10+10» και να σχε­διά­σουν το νέο χάρ­τη της πο­λι­τι­κής α­νυ­πα­κοής σε μια ε­ντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κή Ευ­ρώ­πη α­πό αυ­τή που εί­χε υ­πο­δεχ­θεί έ­να ε­κα­τομ­μύ­ριο δια­δη­λω­τών το 2002 στον α­πό­η­χο της κι­νη­μα­τι­κής ε­πο­ποιίας της Γέ­νο­βας το 2000.

Σή­με­ρα τα κι­νή­μα­τα και η Ευ­ρώ­πη με­τρά­νε τις πλη­γές που α­φή­νει πί­σω της η με­γα­λύ­τε­ρη οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση που δη­μιούρ­γη­σαν οι κερ­δο­σκό­ποι των α­γο­ρών, οι σκλη­ροί νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ροι πο­λι­τι­κοί και οι τρα­πε­ζί­τες που τους στη­ρί­ζουν, ε­πι­βε­βαιώ­νο­ντας τις κα­ταγ­γε­λίες του πρώ­του Ευ­ρω­παϊκού Κοινωνικού Φό­ρουμ που δη­μιουρ­γή­θη­κε στη Φλω­ρε­ντία για τις κα­τα­στρο­φι­κές συ­νέ­πειες της αχαλίνω­της πα­γκο­σμιο­ποίη­σης της οι­κο­νο­μίας.

Η «Φλω­ρε­ντία10+10» δεν θα α­πο­τε­λέ­σει μια συ­γκέ­ντρω­ση βε­τε­ρά­νων σε μια στιγ­μή ήτ­τας, αλ­λά μια ευ­και­ρία για την α­να­σύν­θε­ση των κι­νη­μά­των σε κοι­νω­νι­κό ε­πί­πε­δο σε ο­λό­κλη­ρη την Ευ­ρώ­πη και την α­ντι­πα­ρά­θε­σή τους με τους νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρους θε­σμούς της Ευ­ρω­παϊκής Ένω­σης και της Ε­ΚΤ και τη δη­μιουρ­γία νέων συμ­μα­χιών που θα ο­δη­γή­σουν στο μα­κρο­πρό­θε­σμο ε­πί­πε­δο σε μια στρα­τη­γι­κή αλλα­γή για την οι­κο­δό­μη­ση της κοι­νω­νι­κής Ευ­ρώ­πης των πο­λι­τών της. Στη Φλω­ρε­ντία θα συναντηθούν ό­λο το αρ­χι­πέ­λα­γος των κι­νη­μά­των, συν­δι­κά­των και συλ­λό­γων με τις πιο δια­φο­ρε­τι­κές ε­μπει­ρίες και πο­λι­τι­κές και κοι­νω­νι­κές κα­τα­βο­λές, α­πο­δει­κνύο­ντας ό­τι μπο­ρούν να α­πο­τε­λέ­σουν την ου­σια­στι­κή α­ντι­πα­ρά­θε­ση με την Ευ­ρώ­πη των τρα­πε­ζι­τών και των κερ­δο­σκό­πων.

Η συ­νά­ντη­ση της Φλω­ρε­ντίας α­πο­τε­λεί το τε­λευ­ταίο ρα­ντε­βού της κι­νη­μα­τι­κής Ευ­ρώ­πης, με­τά τις διή­με­ρες συ­να­ντή­σεις της Blockupy Frankfurt που πραγ­μα­το­ποιή­θη­κε τον Οκτώ­βριο στη πό­λη – έ­δρα της Ε­ΚΤ και τις τε­τραή­με­ρες εκ­δη­λώ­σεις της agora99% για «τον ευ­ρω­παϊκό μο­νό­δρο­μο του χρέ­ους, των δι­καιω­μά­των και της δη­μο­κρα­τίας», που ο­λο­κλη­ρώ­νο­νται σή­με­ρα με ε­πί­κε­ντρο την Πουέρ­τα ντελ Σολ της Μα­δρί­της.
Κοι­νός πα­ρο­νο­μα­στής ό­λων των α­να­ζη­τή­σεων των κι­νη­μά­των εί­ναι η ε­ναλ­λα­κτι­κή διέ­ξο­δος α­πό την κρί­ση του νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού. Στό­χος εί­ναι να δια­μορ­φω­θεί μια δια­φο­ρε­τι­κή πρό­τα­ση και να πα­ρου­σια­στεί στην ά­νοι­ξη του ε­πο­μέ­νου έ­τους στην «ΑντιΣύ­νο­δο» της Αθή­νας.  Α.Π.
ΠΗΓΗ ΕΠΟΧΗ

Συνέντευξη με τον Tommaso Fattori ΕΔΩ


FLORENCE 10+10 ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: