Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου/Φίλοι της Φύσης: Να απορριφθεί η εγκατάσταση νέας κεραίας WIND στο Ποικίλο Όρος


Το θέμα της "Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον υφιστάμενο κομβικό σταθμό βάσης της WIND με κωδικό θέσης «6770 Ποικίλο» επί εδάφους στη θέση  "Κασκανδάμι" Ποικίλου Όρους του Δήμου Χαϊδαρίου" συζητιέται σήμερα Πέμπτη 21/6/2012 στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. 

Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου/Φίλοι της Φύσης κατέθεσε σχετικό Υπόμνημα που το συνέταξε ο κ.Τάσος Λύτρας (Νομικός Περιβάλλοντος, μέλος του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ./Φίλοι της Φύσης και ΕΕΠΦ) με το οποίο αναλύει τις θέσεις του συλλόγου και καταλήγει ως εξής:
"Μετά από όλα αυτά, είναι πρόδηλο ότι η υπό εξέταση ΜΠΕ δεν περιλαμβάνει ούτε τις, κατά την κείμενη νομοθεσία, προδιαγραφές και περιεχόμενο, πρέπει δε η γνωμοδότηση επί αυτής να είναι αρνητική.
Για όλους τους ανωτέρω αιτιολογημένους λόγους ζητούμε να απορριφθεί η εγκατάσταση του προτεινόμενου έργου."

---------------------------------------
20/6/2012

Προς Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
(Δια του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής)


ΥΠΟΜΝΗΜΑ Διατύπωσης θέσεων επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Θέμα:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον υφιστάμενο κομβικό σταθμό βάσης της WIND με κωδικό θέσης «6770 Ποικίλο» επί εδάφους στη θέση  "Κασκανδάμι" Ποικίλου Όρους του Δήμου Χαϊδαρίου


    Η Κορυφή Κασκαντάμι του Ποικίλου Όρους (το οποίο αποτελεί το βόρειο τμήμα του Όρους Αιγάλεω) βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά του. Στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο ομώνυμες κορυφές, το ανατολικό και δυτικό Κασκαντάμι, με υψόμετρα 414μ. και 418μ. αντίστοιχα. Δεσπόζουν στην κοιλάδα του Δαφνίου με ευρεία οπτική επαφή (θέα) το μεν ανατολικό Κασκαντάμι προς το λεκανοπέδιο της Αθήνας, το δε δυτικό Κασκαντάμι προς το λεκανοπέδιο της Αθήνας και το Θριάσιο. Και στις δύο κορυφές έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν κεραίες εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Η κεραία WIND που αναφέρεται στην υπ' αρ. πρωτ. 41552/12 εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο με θέμα: "Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον υφιστάμενο κομβικό σταθμό βάσης της WIND με κωδικό θέσης "6770 ΠΟΙΚΙΛΟ" επί εδάφους στη θέση Κασκαντάμι, Ποικίλο Όρος, του Δήμου Χαϊδαρίου" είναι εγκατεστημένη στην κορυφή ανατολικό Κασκαντάμι, όπου είναι εγκατεστημένες συνολικά πέντε (5) κεραίες.
Η κορυφή ανατολικό Κασκαντάμι βρίσκεται σε δημόσια δασική έκταση.
 
  Α. Το νομικό καθεστώς:
    Το όρος Αιγάλεω, στο οποίο περιλαμβάνεται και η κορυφή ανατολικό Κασκαντάμι, έχει κηρυχτεί δασική αναδασωτέα έκταση με την 108424/13-9-1934 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ φ. 132/1934). Έχει κηρυχθεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, διεπόμενο από τις διατάξεις του ν. 1469/1950, με τις 25638/68 και 25638/69 αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας (ΦΕΚ 669/68 τ. Β΄ & 236/69 τ. Β΄ αντίστοιχα), "χάριν της διατηρήσεως και προστασίας του χαρακτήρος αυτών". Έχει κηρυχτεί ως μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής με την 34649/1753/6-5-1976 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Διέπεται ακόμη από τις διατάξεις του άρθρου 21 ν. 2742/1999 υπό τον τίτλο "Καθορισμός ορίων ζωνών προστασίας του Όρους Αιγάλεω καθώς και των χρήσεων και όρων δόμησης σε αυτές".
Σύμφωνα με τις τελευταίες αυτές διατάξεις η κορυφή "Κασκαντάμι" βρίσκεται εντός της ζώνης Α που χαρακτηρίζεται "ως περιοχή απόλυτης προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, στην οποία επιτρέπεται μόνο η εγκατάσταση υπαίθριων ή ημιυπαίθριων καθιστικών" (άρθρο 21 παρ. ΙΙ.1 ν. 2742/99). Συγχρόνως όμως, "επιτρέπονται επίσης κατά προτίμηση στη Ζώνη Α εγκαταστάσεις κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24α του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α'), του άρθρου 34 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α') και του άρθρου 5 του ν. 2181/1994 (ΦΕΚ 10 Α')" άρθρο 21 παρ. ΙΙ.6 στοιχείο στ΄ ν. 2742/99).
 Είναι προφανές, ότι οι δύο ως άνω συνυπάρχουσες διατάξεις είναι αντιφατικές και οι με αυτές προβλεπόμενες χρήσεις είναι ασύμβατες, αφού μάλιστα δεν έχουν προσδιορισθεί και οριοθετηθεί περιοριστικά εντός της Ζώνης Α ειδικές ζώνες χωροθέτησης κεραιών. Εξαιτίας αυτής της αντίφασης και ασυμβατότητας προσβάλλεται συνεχώς το φυσικό περιβάλλον με τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που καταστρέφουν οικοτόπους, επενεργούν βλαπτικά στο οικοσύστημα και τη βιοποικιλότητα που περιλαμβάνει, υποβαθμίζουν την αισθητική του τοπίου.
Είναι άλλωστε προφανές ότι προέχον προστατευόμενο δημόσιο αγαθό στη Ζώνη Α είναι το φυσικό περιβάλλον (βλ. και άρθρο 24 του Συντάγματος). Επίσης προφανές είναι ότι πρωταρχικός σκοπός του νομοθέτη ήταν, όσον αφορά στη Ζώνη Α, η απόλυτη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η αποκατάστασή του και όχι η χωροθέτηση πάρκου ανεξέλεγκτης εγκατάστασης κεραιών.
Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η εντοπιζόμενη, κατά τα ανωτέρω, αντίφαση και ασυμβατότητα, έχει ως συνέπεια τη συστηματική παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, την έλλειψη κάθε πρόνοιας προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ακόμη και την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς & αξιολόγησης των επιπτώσεων των υπό αδειοδότηση έργων στο φυσικό περιβάλλον, αφού τόσο οι συντάκτες των ΜΠΕ όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες (Δασαρχείο Αιγάλεω & ΟΡΣΑ) αρκούνται στη στενή ερμηνεία της διάταξης που επιτρέπει ελεύθερα και μάλιστα "κατά προτίμηση" την εγκατάσταση κεραιών στη Ζώνη Α του όρους Αιγάλεω. Ως αποτέλεσμα, το όρος Αιγάλεω (και το Ποικίλο ειδικότερα) έχει πλημμυρίσει από κεραίες κάθε είδους και χρήσης, με σοβαρότατες αρνητικές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον.


    Β. Το φυσικό περιβάλλον:
    Τα χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος του όρους Αιγάλεω – Ποικίλου και της βιοποικιλότητας που περιλαμβάνει, αναλύονται σε περιβαλλοντική μελέτη που βρίσκεται κατατεθειμένη στο ΥΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. 7655/29-7-2010), στον ΟΡΣΑ (αρ. πρωτ. 2881/29-7-2010), στην Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ (αρ. πρωτ. 224675/29-11-2011) και στο Δασονομείο Αιγάλεω (αρ. πρωτ. 156/30-3-2012). Η μελέτη αυτή συντάχθηκε από ειδικούς επιστήμονες και ερευνητές πεδίου, υιοθετήθηκε δε και υποστηρίζεται από την Ελλ. Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), το WWF, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).
    Με βάση αυτή τη μελέτη, στο Σχέδιο Νόμου ΡΣΑ που εκπόνησε ο ΟΡΣΑ (Αύγουστος 2011 – Ιανουάριος 2012), προβλέπεται ο χαρακτηρισμός του οικοσυστήματος του όρους Αιγάλεω – Ποικίλου & της λίμνης Κουμουνδούρου ως περιφερειακού φυσικού πάρκου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3937/2011 (προστασία της βιοποικιλότητας) και η ένταξή του στο δίκτυο περιοχών περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της Αττικής (άρθρο 12).
 Σύμφωνα με την ίδια αυτή μελέτη στο οικοσύστημα του όρους Αιγάλεω- Ποικίλο περιλαμβάνονται οι εξής προστατευτέοι τύποι οικοτόπων με βάση την Οδηγία 92/43 της Ε.Ε.:
1) Οικότοπος της Χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) - κωδικός 9540 Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ,
2) Οικότοπος της μακκίας βλάστησης ή αείφυλλων σκληρόφυλλων θάμνων - κωδικός 5210 Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ,
3) Οικότοπος των φρυγάνων - κωδικοί 5420 & 5430 Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ,
4) Βλάστηση ασβεστολιθικών βράχων και σχηματισμών - κωδικός 8210 Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
    Σύμφωνα με την ίδια μελέτη τα δεδομένα για τη βιοποικιλότητα του οικοσυστήματος είναι τα ακόλουθα:
1) Χλωρίδα: Έχουν καταγραφεί 750 αυτοφυή είδη, από τα οποία 49 είδη είναι ελληνικά ενδημικά και 30 χαρακτηρίζονται σημαντικά. Από αυτά 40 είδη προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία, τις διεθνείς συνθήκες και τις οδηγίες της Ε.Ε.. Δύο από αυτά βρίσκονται στο Κόκκινο Βιβλίο (2009) των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών.
2) Ορνιθοπανίδα: Έχουν καταγραφεί 115 είδη πουλιών, από τα οποία 20 περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 2009/147/ΕΚ για τα πουλιά με τίτλο "ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΤΟΠΟ ΤΟΥΣ", και 79 που αναφέρονται στο προσάρτημα ΙΙ της σύμβασης της Βέρνης (Απόφαση Συμβουλίου 82/72/ΕΟΚ της 3/12/81 και Ν. 1335/85) για τα αυστηρά προστατευόμενα είδη πανίδας.
3) Έντομα: Έχουν καταγραφεί 37 είδη πεταλούδων, από τα οποία 4 προστατευόμενα με το π.δ. 67/81 και 1 περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ΕΕ ως είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτεί αυστηρή προστασία. Επίσης έχουν καταγραφεί 100 ακόμη άλλα είδη εντόμων.
4) Ερπετά: Έχουν καταγραφεί είκοσι είδη ερπετών. Από αυτά δύο περιλαμβάνονται στα παραρτήματα II και IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, για τα οποία επιβάλλεται η θέσπιση ειδικών ζωνών διατήρησης, και 14 προστατεύονται με το π.δ. 67/81. Ενα βρίσκεται και στον Ευρωπαϊκό κόκκινο κατάλογο και το IURN Red List ως τρωτό είδος.
5) Αμφίβια: Έχουν καταγραφεί τέσσερα είδη αμφιβίων, δύο από τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και στο π.δ. 67/81 ως αυστηρά προστατευόμενα είδη.
6) Θηλαστικά: Έχουν καταγραφεί 12 είδη θηλαστικών, από τα οποία 1  περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και πέντε περιλαμβάνονται στο π.δ. 67/81.
 
  Εξάλλου, στο 12ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (Ρέθυμνο 2011) ανακοινώθηκε ότι στο όρος Αιγάλεω – Ποικίλο έχουν καταγραφεί και επιβεβαιωθεί 761 αυτοφυή είδη χλωρίδας, από τα οποία 54 ενδημικά της ηπειρωτικής Ελλάδας και του Αιγαίου, καθώς και 44 προστατευόμενα είδη (σύμφωνα με διεθνείς καταλόγους, Οδηγίες της Ε.Ε. και την Ελλ. Νομοθεσία). Είκοσι οκτώ (28) είδη ανήκουν στην οικογένεια των ορχιδεοειδών (προστατευόμενα με τη σύμβαση CITES) και 2 είδη περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο [Consolida tenuissima (VU) & Asperula baenitzii (EN)].

    Γ. Αξιολόγηση περιεχομένου περιβαλλοντικής μελέτης:
    Στην ΜΠΕ που υπέβαλε η WIND προς έγκριση (υποκατηγορίας Α2 ν. 4014/2011), δεν υπάρχει καμία αναφορά των προεκτειθέμενων συστατικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και βεβαίως καμία εκτίμηση των επιπτώσεων που αναμένεται να έχει το υπό έγκριση έργο στους προστατευόμενους τύπους οικοτόπων, τη χλωρίδα, την ορνιθοπανίδα και την πανίδα της περιοχής, παρ' όλο που είναι αυτονόητο και προφανές ότι τόσο τα τεχνικά έργα υποδομής, που απαιτούνται για το υπό εξέταση έργο, όσο και οι ακτινοβολίες και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που θα εκπέμπονται κατά τη λειτουργία του, επενεργούν αρνητικά στο φυσικό περιβάλλον, αφού ληφθεί υπόψη και η υφιστάμενη ήδη επιβάρυνση από τις προϋπάρχουσες εγκαταστάσεις και έργα υποδομής. Ειδικότερα, εκτός από την καταστροφή προστατευόμενων τύπων οικοτόπων, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όπως είναι γνωστό, επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη της χλωρίδας, καθώς και την κίνηση και συμπεριφορά της ορνιθοπανίδας, των εντόμων, αλλά και των άλλων ειδών πανίδας. Με δεδομένο μάλιστα τόσο μεγάλο αριθμό προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας, που συνθέτουν τη βιοποικιλότητα της περιοχής, θα έπρεπε να υπάρχει αναλυτική έκθεση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε αυτά, και πλήρης και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση.
Αντί αυτών η εξεταζόμενη ΜΠΕ έχει τυπικό περιεχόμενο και δεν περιλαμβάνει καμία ουσιαστική αναφορά στο φυσικό περιβάλλον.

   
    Δ. Συμπεράσματα:
    1) - Οι ελλείψεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ειδικότερα η αποφυγή ολοκλήρωσης του δικτύου Natura, η αποφυγή χωροταξικού σχεδιασμού, η απόσυρση του νέου ΡΣΑ, η κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 1650/86 αποφυγή εκπόνησης των προβλεπόμενων ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και ειδικών εκθέσεων για τον χαρακτηρισμό περιοχών ως προστατευόμενων και η συνακόλουθη αποφυγή συγκρότησης ενός συνεκτικού δικτύου περιβαλλοντικά προστατευόμενων περιοχών, κατά παράβαση του Συντάγματος, της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας, των Οδηγιών της Ε.Ε. και των διεθνών συμβάσεων που έχει υπογράψει η Ελλάδα, καθώς και η συστηματική ακύρωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας με επί μέρους αποσπασματικές και διάσπαρτες νομοθετικές παρεμβάσεις, έχουν ως αποτέλεσμα τη συνεχή και εντεινόμενη καταστροφή και υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Σε όλα αυτά προστίθεται και η έλλειψη ενιαίας βάσης δεδομένων για την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τους οικότοπους και τη βιοποικιλότητα, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, υπόχρεοι για την εκπόνηση ΜΠΕ,  να επικαλούνται ότι "αγνοούν" την υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, στις περιοχές αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων. 
Χαρακτηριστική περίπτωση η εξεταζόμενη ΜΠΕ που επιδιώκει την αδειοδότηση ενός έργου με τυπικές προϋποθέσεις και διαδικασίες ενώ επί της ουσίας παραβιάζει κατάφωρα την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

    2) – Το επιδιωκόμενο έργο, με βάση την Υ.Α. ΗΠ 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011), κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2 του άρθρου 1 ν. 4014/2011 (έργα που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον).
    Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 1650/86, όπως ισχύει, για την έγκριση έργου Α κατηγορίας (όπως το προκείμενο) αναγκαίο περιεχόμενο της ΜΠΕ αποτελεί η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση που εντάσσεται σε παράρτημα της ΜΠΕ, ως αναπόσπαστο μέρος της, παρουσιάζοντας, επιπρόσθετα των προβλεπομένων στο άρθρο 10 του ίδιου νόμου: α) αναλυτική καταγραφή στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στα προστατευτέα αντικείμενα των περιοχών Natura όπως αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (Α' 60), που δύναται να επηρεαστούν από το έργο ή τη δραστηριότητα και β) δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου. Η δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση και αξιολόγηση των εκτιμώμενων επιπτώσεων με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία επί: α) των τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. Η.Π.14849/853/Ε103/4.4.2008 (Β' 645), ιδίως ως προς την αντιπροσωπευτικότητα, τη σχετική επιφάνεια και το καθεστώς διατήρησής τους, β) των ειδών χλωρίδας και πανίδας του Παραρτήματος ΙΙ της κ.υ.α. Η.Π.14849/853/Ε103/4.4.2008 (Β' 645), ιδίως ως προς το μέγεθος και την πυκνότητα των πληθυσμών, την κατάσταση διατήρησής τους και την απομόνωσή τους, γ) των ειδών ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 (Β' 1495), καθώς και άλλων ειδών μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας με σημαντική παρουσία στην περιοχή Natura 2000, ιδίως ως προς το μέγεθος και την πυκνότητα των πληθυσμών, την κατάσταση διατήρησής τους και την απομόνωσή τους, δ) ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με το αν διασφαλίζεται η ακεραιότητα των περιοχών. Σε περίπτωση εκτίμησης πιθανών σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων, παρατίθενται με ανάλογη τεκμηρίωση τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της περιοχής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της περιοχής παρατίθενται, με ανάλογη τεκμηρίωση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος, τα αναγκαία μέτρα αντιστάθμισης των αρνητικών επιπτώσεων (Σημειώνεται ότι με την κ.υ.α. Η.Π.14849/853/Ε103/4.4.2008 (Β' 645) ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 92/43 ΕΟΚ και με την κ.υ.α. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 (Β' 1495) ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τα πουλιά. Συνεπώς, όπου στην προεκτειθέμενη παρουσίαση των τύπων οικοτόπων, καθώς και των ειδών χλωρίδας και πανίδας του όρους Αιγάλεω – Ποικίλου, αναφέρονται προστατευόμενοι τύποι οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας σύμφωνα με τις Οδηγίες αυτές, εννοείται ότι προστατεύονται και με βάση τις ως άνω κ.υ.α.)
    Σύμφωνα εξάλλου με τις διατάξεις της κυα 69269/1990 (ΦΕΚ 678/1990 τ. Β΄) οι ΜΠΕ, της κατηγορίας του υπό εξέταση έργου, οφείλουν, μεταξύ άλλων, να αναφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα, τη χλωρίδα και πανίδα, καθώς και τις θεσμικές ρυθμίσεις που διέπουν την περιοχή (στην προκείμενη περίπτωση, Ζώνη Α απόλυτης προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, καταφύγιο άγριας ζωής, τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δασική αναδασωτέα έκταση).
    Τέλος, σύμφωνα  με τις διατάξεις της υ.α. 126884/2007 (ΦΕΚ 435/2007 τ. Β΄), οι ΜΠΕ για εγκαταστάσεις κεραιών σταθμών στη ξηρά, πρέπει επίσης να αναφέρουν δεδομένα των περιοχών εγκατάστασης (δηλ. στην προκείμενη περίπτωση καθεστώς προστασίας του περιβάλλοντος, καταφύγιο άγριας ζωής), να αλληλοσχετίζουν παρόμοια έργα της περιοχής (δηλ. στην συγκεκριμένη περίπτωση 4 ακόμη κεραίες), στοιχεία για την περιγραφή και υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, περιλαμβανομένων των τύπων φυσικών ενδιαιτημάτων και των ειδών ζώων και φυτών της περιοχής, με έμφαση σε αυτά που χαρακτηρίζονται από τη νομοθεσία της Ελλάδας, της Ε.Ε. ή από διεθνείς συμβάσεις που έχει κυρώσει η χώρα μας ως σπάνια ή απειλούμενα με εξαφάνιση.
    Μετά από όλα αυτά, είναι πρόδηλο ότι η υπό εξέταση ΜΠΕ δεν περιλαμβάνει ούτε τις, κατά την κείμενη νομοθεσία, προδιαγραφές και περιεχόμενο, πρέπει δε η γνωμοδότηση επί αυτής να είναι αρνητική.
    Μετά από αυτά είναι περιττό να προστεθεί στην επιχειρηματολογία ότι στην ίδια θέση είναι εγκαταστημένες και λειτουργούν ακόμη 4 κεραίες και όχι 2, όπως αναφέρεται στην εισήγηση, όπως επίσης ότι οι βάσεις των βράχων που περιβάλλουν τη θέση εγκατάστασης, σε μη άμεσα ορατές θέσεις, έχουν μετατραπεί σε χωματερές ανεξέλεγκτης απόρριψης μπαζών (από τις εργασίες κατασκευών και συντηρήσεων των κεραιών), σιδερικών, καλωδίων, χαλασμένων επίπλων, απορριμμάτων κ.α. Μία αυτοψία για του λόγου το αληθές αρκεί.

Για όλους τους ανωτέρω αιτιολογημένους λόγους ζητούμε να απορριφθεί η εγκατάσταση του προτεινόμενου έργου.


Ο συντάξας του Υπομνήματος για τον ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου/ Φίλοι της Φύσης
Τάσος Λύτρας
Νομικός  Περιβάλλοντος, μέλος του ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ και της ΕΕΠΦ.
 τηλ. 210 – 5727521 begin_of_the_skype_highlighting            210 – 5727521      end_of_the_skype_highlighting, 6977-462801 begin_of_the_skype_highlighting            6977-462801      end_of_the_skype_highlighting


Κώστας Φωτεινάκης                                                                                             Σοφία Δημητρίου    
Πρόεδρος                                                                                                                    Γραμματέας  
    

Δεν υπάρχουν σχόλια: