Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

Με απόφαση του Δημάρχου κ.Μαραβέλια σφραγίζεται το COPA COPANA την Τετάρτη 14 Αυγούστου/ Όλα τα χρόνια λειτουργούσε χωρίς άδεια? - ρητορικό το ερώτημα.../ ΝΕΩΤΕΡΗ ΑΠΌΦΑΣΗ για σφράγιση 29/8/2013

[Φωτ. από εκδήλωση έξω από το χώρο του Copa Copana για την ανάδειξη της Ιεράς Οδού ΕΔΩ]

ΝΕΩΤΕΡΗ ΑΠΌΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗ  29/8/2013  ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν :
α) Τo άρθρo 9 του Α.Ν. 2520/40 (ΦΕΚ 273/τ.Α΄/4-9-1940) περί Υγειονομικών  Διατάξεων & την Υ1 γ/Γ.Π./οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β΄/8-10-2012) Υ. Δ.
 β)Τις διατάξεις των άρθρων 80 & 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006)  «Κύρωση του κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-  2010) “Καλλικράτης”.
 γ) Την Γνωμοδότηση Ν.Δ. Υ.Υ.Π & Κ.Α. με αρ. 538/12-5-87 & το άρθρο 11παρ. 4 του  Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄/15-6-1995).
 δ) Τo με αρ. πρωτ. 1020/1907/25-α / 23-7-2013 έγγραφο του Α. Τ. Χαιδαρίου .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την σφράγιση του πολυχώρου με την επωνυμία COPA COPANA που αποτελείται από ένα (1) αναψυκτήριο , ένα (1) αναψυκτήριο περίπτερο , δυο (2) καταστήματα πώλησης τυποποιημένων προϊόντων και πέντε (5) κολυμβητικές δεξαμενές ιδιοκτησίας ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Α.Ε. που βρίσκεται στο 12ο  χ.λ.μ. Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ στο Χαϊδάρι, λόγω λειτουργίας του άνευ αδείας.

Η σφράγιση θα γίνει στις 14 / 8 / 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π.μ.

ΚΟΙΝ. Α.Τ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ
----------------
ΣΧΟΛΙΟ:  Περιμένουμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα και θα επανέλθουμε. Μόνο  ένα ερώτημα που συνδέεται με την αρχαία Ιερά Οδό που σχεδόν εφάπτεται με την επιχείριση:
  - Πως  συνομιλούσε το Υπουργείο Πολιτισμού για την Ιερά Οδό με έναν επιχειρηματία που λειτουργούσε το Copa Copana χωρίς άδεια;

Δεν υπάρχουν σχόλια: