Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

"Η πυρκαγιά υπό έλεγχο" | Τα αποτελέσµατα της από 10-6-2015 αποτύπωσης των τιµών συγκεντρώσεων αιωρούµενων σωµατιδίων στο ΚΔΑΥ Ασπροπύργου | Νεώτερα αποτελέσματα 11-6-2015

ΝΕΩΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11-6-2015 ΕΔΩ εδώ

[Περιφέρεια Αττικής: "...σύμφωνα με την Πυροσβεστική υπηρεσία, η πυρκαγιά, έχει τεθεί υπό έλεγχο από χθες, δεν υφίστανται φλόγες και μεγάλες καιόμενες επιφάνειες, καθημερινά μειώνεται η εμφάνιση καπνού ενώ γίνονται επεμβάσεις με νερό σε μικροεστίες"]


[Φωτ. Διαρκής Κίνηση]

Επικαιροποίηση των στοιχείων των µετρήσεων [ΠΗΓΗ ΕΔΩ]

Πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής µε την συνδροµή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για µετρήσεις καυσαερίων ρύπων προερχόµενων από καιόµενη εγκατάσταση «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟ2ΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (∆ραστηριότητα Ανακύκλωσης µη Μεταλλικών Αποβλήτων) στον Ασπρόπυργο Θέση Πεύκο Μαυράκη ή Πάτηµα στον Ασπρόπυργο.

Ενηµέρωση για τα αποτελέσµατα της από 10-6-2015 αποτύπωσης των τιµών συγκεντρώσεων αιωρούµενων σωµατιδίων προερχόµενων από καιόµενη εγκατάσταση «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (∆ραστηριότητα Ανακύκλωσης µη Μεταλλικών Αποβλήτων) στον Ασπρόπυργο Θέση Πεύκο Μαυράκη ή Πάτηµα στον Ασπρόπυργο.

Σε συνέχεια του από 9-6-2015 ενηµερωτικού σηµειώµατος της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, Τµήµα Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονοµίας Περιβάλλοντος Π.Ε Κεντρικού, Νοτίου, Βορείου και ∆υτικού Τοµέα Αθηνών στις 10-6-2015 και από τις 14.00 έως 16.00 µµ, επιστηµονικό προσωπικό της ∆/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής µε τη συνδροµή ερευνητικού προσωπικού και φορητού εξοπλισµού του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προχώρησαν σε αποτύπωση των τιµών συγκεντρώσεων αιωρούµενων σωµατιδίων προερχόµενων από την καιόµενη εγκατάσταση, σε ενδεικτικές θέσεις. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων αυτών παρουσιάζονται στην Εικόνα 1, που αποτελεί την επικαιροποίηση της αντίστοιχης εικόνας από την προηγούµενη ηµέρα.

Συγκεκριµένα, στις 10-6-2015 πραγµατοποιήθηκαν ενδεικτικές µετρήσεις της συγκέντρωσης αιωρούµενων σωµατιδίων µε διάµετρο µικρότερη των 2,5 µm στην περιοχή περιµετρικά της εγκατάστασης και από περίπου 15µ έως και 2000µ.

Οι συγκεντρώσεις σε σηµεία όπου δεν κατευθυνόταν τα καπναέρια από τον άνεµο ήταν πλησίον ή κάτω από τις προαναφερθείσες τιµές ορίου. Μόνο σε ορισµένα σηµεία που βρίσκονταν προς την κατεύθυνση του ανέµου διαπιστώθηκε εκ νέου ότι οι µέγιστες τιµές συγκέντρωσης αιωρούµενων σωµατιδίων που καταγράφηκαν ήταν µεγαλύτερες από τις τιµές που ορίζει ο παγκόσµιος οργανισµός υγείας (µέση τιµή 25 µg/m3 /24h) και η ευρωπαϊκή νοµοθεσία (µέση τιµή 25 µg/m3 /έτος), όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Θα πρέπει όµως να τονιστεί ότι οι µετρούµενες συγκεντρώσεις στις αντίστοιχες αποστάσεις κατά τη διεύθυνση του ανέµου, ήταν µικρότερες (σχεδόν οι µισές) σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες της προηγούµενης ηµέρας (9- 6-2015), καταδεικνύοντας τη µείωση της έντασης των εκποµπών από την πυρκαγιά, όσο αυτή τίθεται σταδιακά υπό έλεγχο. Στο παραπάνω συµπέρασµα συνηγορεί και το γεγονός ότι και ο αριθµός των θέσεων που καταγράφηκαν υψηλότερες τιµές ήταν µικρότερος συγκριτικά µε τον αντίστοιχο αριθµό θέσεων στις από 9-6-2015 µετρήσεις.

Αν και η σύγκριση στιγµιαίων τιµών µε µέσες ηµερήσιες ή ετήσιες τιµές δεν είναι απολύτως δόκιµες επιστηµονικώς, εντούτοις αναδεικνύουν την εικόνα των υψηλών επιπέδων συγκεντρώσεων αιωρούµενων σωµατιδίων προερχόµενα από τα καπναέρια της πυρκαγιάς.

Όπως προαναφέρθηκε, κατά το χρόνο των µετρήσεων υπήρχε µεταβλητότητα της διεύθυνσης του ανέµου σε τοπικό επίπεδο, προς επιβεβαίωση της πρόγνωσης που δόθηκε από τη σχετική ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, µε αποτέλεσµα να υπάρχει συνεχής µετατόπιση του άξονα του νέφους όπως αυτή διαπιστώνονταν µακροσκοπικά από την κίνηση του κυρίου σώµατος των καπναερίων. Αυτό σε συνδυασµό και µε άλλες παραµέτρους (µετεωρολογικούς, τυρβώδεις ροές, διαβροχή των καιοµένων αποβλήτων, θερµοκρασία καπναερίων, κλπ), είχε σαν αποτέλεσµα σχετικά µεγάλο εύρος µετρούµενων τιµών σε κάθε σηµείο. Στην Εικόνα 1 έχουν καταγραφεί τα ανώτερα επίπεδα που καταγράφηκαν στην αντίστοιχη θέση.

Παράλληλα, τη σχετική βελτίωση της κατάστασης υποστηρίζουν και οι µετρήσεις από το σταθερό σταθµό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην περιοχή ενδιαφέροντος (περί το 1 χιλιόµετρο βορειοανατολικά της καιόµενης πηγής), ο οποίος εγκαταστάθηκε για αυτόν τον σκοπό λαµβάνοντας συνεχείς µετρήσεις για συγκεκριµένους δείκτες. Συγκεκριµένα στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η συγκέντρωση του Μαύρου Άνθρακα, ρύπου ενδεικτικού της καύσης, όπου η κόκκινη γραµµή αντιστοιχεί σε εµπειρικό όριο για το διαχωρισµό των σχετικά υψηλών συγκεντρώσεων. Παρατηρείται ότι, όταν ο σταθµός µετρήσεων δεν βρίσκεται υπό την άµεση επίδραση των καπναερίων, οι συγκεντρώσεις παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα, ενώ όταν η στροφή της διεύθυνσης του ανέµου οδηγεί το νέφος προς τα µετρητικά συστήµατα, παρουσιάζεται αύξηση των συγκεντρώσεων, σε σχετικά σηµαντικά επίπεδα, για µικρά ωστόσο χρονικά διαστήµατα. Στα µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα οι τιµές του µαύρου άνθρακα είναι σε χαµηλό επίπεδο σε σχέση µε το προαναφερθέν όριο.
Δεν υπάρχουν σχόλια: